Wielu przedsiębiorców korzysta ze szkoleń BHP online, a ilość takich ofert na rynku zdaje się wielokrotnie przewyższać zapotrzebowanie.
Jest jednak ze szkoleniami w takiej formie dość poważny problem i nie wiadomo dlaczego mało kto to zauważa. Można przyjąć, że Pracodawca zlecając szkolenie firmie zewnętrznej może nie znać treści rozporządzenia dotyczącego szkoleń bhp, jednak Przedsiębiorca, który oferuje takową usługę już powinien. Nie wiadomo jednak, czy to wynika z niewiedzy, czy z chęci oszustwa.

Cała magia szkolenia online polega na tym, że Pracownik może zdalnie pobierać wiedzę potrzebną do zaliczenia egzaminu, może zdalnie podejść do egzaminu i próbować do skutku zdobyć odpowiednią do zaliczenia liczbę punktów. Wygodne, szybkie i tanie, przynajmniej ciut tańsze, jednak w żadnym stopniu nie wpływa na poprawę bezpieczeństwa, a jedynie polega na „odbębnieniu” odpowiednich formalności.
Tak to już niestety w naszym pięknym kraju jest.

Czego zatem Pracodawcy mogą nie wiedzieć, a o czym Szkoleniowcy nie mówią?

Mianowicie tego, że wiedzę pobierać online można, jednak egzaminu zdawać już NIE. Temat ten wyczerpuje na swojej stronie Główny Inspektor Pracy, krótko komunikując:

„Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.), egzamin jest przeprowadzany przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

Ww. rozporządzenie doprecyzowało sposób przeprowadzenia egzaminu w celu zapobieżenia praktykom egzaminowania „na odległość”,
co uniemożliwiało rzetelną ocenę efektów szkolenia.

W związku z powyższym egzamin przeprowadzany w formie wideokonferencji lub telekonferencji, czyli „na odległość” nie spełnia wymogu jego przeprowadzania przed komisją egzaminacyjną ze względu na brak bezpośredniego kontaktu uczestnika szkolenia z członkami komisji.

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestników szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, a także udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Na organizatorze szkolenia spoczywa więc obowiązek takiego zorganizowania szkolenia i sprawdzenia jego efektów (poprzez przeprowadzenie egzaminu), aby zapewnione było spełnienie wymagań programowych i osiągnięcie celów szkolenia.”
Cytat zasięgnięty ze strony Głownego Inspektora Pracy.

Zainteresowanych tematem odsyłam również do czasopisma ATEST numer 2/2015 str. 13, gdzie dr Piotr Wąż (doktor nauk prawnych) obszernie opisuje całe zagadnienie. Paradoksalnie artykuł znajduje się w czasopiśmie, w którym również reklamują się firmy oferujące „wadliwe” szkolenia.