W ramach
ochrony środowiska oferujemy:

 • Przygotowywanie wniosków o wydanie pozwoleń sektorowych w zakresie (wytwarzania, zbierania i przetwarzania odpadów, poboru wód podziemnych i powierzchniowych, odprowadzania ścieków, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza

 • Przygotowywanie wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

 • Wyliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

 • Obliczanie opłat produktowych i recyklingowych na podstawie ilości opakowań wprowadzonych na rynek wraz z produktem.

 • Prowadzenie w imieniu zakładu sprawozdawczości środowiskowej do Urzędu Marszałkowskiego, Starostw, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, GUS.

 • Przygotowywanie raportów do KOBIZE.

 • Prowadzenie wymaganej prawem ewidencji odpadów systemie BDO.

 • Prowadzenie wymaganej decyzjami dokumentacji środowiskowej.

 • Nadzór nad prowadzeniem monitoringu środowiskowego.

 • Prowadzenie audytów środowiskowych.

 • Doradztwo w zakresie prawa ochrony środowiska.

 • Prowadzenie szkoleń dla firm w zakresie ochrony środowiska.

 • Opracowywanie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko.

 • Obsługa firm w zakresie ochrony środowiska podczas realizacji inwestycji (decyzje środowiskowe).